AKL ELDİVEN SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMA TALİMATI

AMAÇ

AKL ELDİVEN SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ olarak; tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacak sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara destek vermek öncelikli amaçlarımızdır.

UYGULAMA ALANI

Bu talimat AKL ELDİVENİN ’in tüm lokasyonlarında, tüm çalışanları ve iş ortaklarını kapsamaktadır.

SORUMLULUKLAR

Sosyal Sorumluluk uygulama ve çalışmalarına katılması gereken ana departmanlar:

  • İnsan kaynakları
  • İş sağlığı ve güvenliği
  • Kalite ve uygunluk
  • Çevre Yönetim
  • İş ortakları(Tedarikçi, alt işveren, taşeron hizmetler)

Tüm AKL ELDİVEN çalışanları talimatla ilgili tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktan ve takibinden sorumludur.

UYGULAMA

Firma içi sosyal uygunluk denetimi yılda bir kez yapılarak süreçlerin uygunluğu ve işlevselliği kontrol edilir. Denetim sosyal sorumluluk uygulama ve çalışmalarına katılması gereken departmanların katılımı ile gerçekleştirilir.

Kanun ve Diğer Yükümlülüklere Uyum:Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını ve gönüllü olarak uyguladığımız yönetim sistemleri standartları sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet gösterilmektedir. Her birim kendi ile ilgili kanun ve diğer yükümlülükleri takip ederek, diğer birimleri bilgilendirmektedir.

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi:Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket ederek, 18 yaşın altında işçi çalıştırılmayarak, işe alım süreçleri tamamlanmaktadır. İşe başvuru esnasında personelden alınan kimlik belgeleri incelenerek yaşları belirlenmektedir.

Yabancı uyruklu işçi çalıştırılması:Yasadışı yollardan yabancı işçi çalıştırılmaz.

Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi:Hiçbir çalışan hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırılmamayı, tüm çalışanlara eşit şartlar altında kendi rızaları ile işe uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir. Bu kapsamda sözleşme yapılarak, tüm çalışanlar kendi rızaları ile bu sözleşmeyi imzalama esası dayalıdır.

Çalışma Saatleri:Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanuni yükümlülüklere ve endüstriyel standartlara uyulur; fazla mesailerde gönüllülük esasına uygun hareket edilir.

Düzenli İstihdam:Firmamızda mümkün olan her durumda, yapılan iş, ulusal yasalar ve uygulamalar tarafından tanınan istihdam ilişkisi temelinde çalışma yapılır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile işe uygun pozisyonlarda istihdam edilir.

Disiplin, Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi:Fiziksel istismar, fiziksel istismar tehdidi, cinsel veya psikolojik veya başka türlü taciz ve sözlü istismarı, kanuna aykırı disiplin uygulamaları yasaktır. Firmamızda çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranılarak çalışılmaktadır.

Ödemeler ve Haklar:Ücretlerin yasal ve endüstriyel standartlara uygun olması ve personelin başlıca ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olması sağlanır; fazla mesailerde gönüllülük esasına göre hareket edilir.

Ayrımcılığın Önlenmesi:Çalışanlara, istihdamın yetenekle sınırlı olduğuna, şahısların inançları ya da karakterleriyle ilgisinin bulunmadığına inanmaktadır. Bu sebeple AKL ELDİVEN olarak, istihdam oluştururken, kişilerin ırkına, cinsiyetine, dinine, özrüne bakmadan ve ayrımcılık gözetmeden çalışılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması:Tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri almayı, çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyenik her türlü imkanı sunularak çalışmaları sağlanmaktadır. Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsenerek, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamak ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsenerek faaliyetler sürdürülür.

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirilerek faaliyetler yürütülür.

Paydaşlarla İlişkiler:Tüm paydaşlarla ilişkilerde Sosyal Sorumluluk Standardı’ nın felsefesine ve ruhuna uygun hareket edilir, bu doğrultuda başta İş Kanunu olmak üzere ilgili bütün yasalara ve mevzuata riayet edilir. Tüm davranış ve faaliyetlerimizde iyi niyet kurallarına uyulur, bir diğer ifade ile etik kuralları her zaman ve durumda kayıtsız şartsız göz önünde bulundurulur.

Rüşvetin Önlenmesi: Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı hedefleyen etik kurallar çerçevesinde çalışılmalar yürütülür.